ETHOS
English
Hakemli Elektronik Dergi ISSN 1309-1328
  ETHOSFELSEFE.COM » MAKALE
15 Ağustos 2020, Cumartesi  

(16.04.2012, Pts)
TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİN TELEVİZYON REKLAMLARINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF GENDER ROLES IN TELEVISION ADVERTISEMENT [Özge Zeybekoğlu Dündar]

ÖZET

Kitle iletişim araçları toplumsal değerleri ve değişimleri yansıtırken, toplumsal cinsiyet rollerini de pekiştirmektedir. Kitle iletişim araçları içerisinde televizyon, en etkili olanıdır. Televizyonda yayınlanan ve temelinde tekrar etme özelliği yatan reklamlar ise toplumsal cinsiyet rollerini aktarması, pekiştirmesi ve yeniden üretmesi açısından oldukça önemli bir konumdadır. Bu çalışmada, günümüz toplumlarında yaşanan hızlı toplumsal değişmeler doğrultusunda geleneksel kadınlık ve erkeklik rollerinin dönüşüme uğradığı ancak yaşanan değişimin sınırlı sayıda reklama yansıdığı ve genel eğilimin tamamen değişmediği ortaya konulacaktır. Bununla birlikte, iletişim alanında yapılan çalışmalar ve Türk televizyon kanallarında yayınlanan reklamlar doğrultusunda, kadınların geleneksel yaklaşımla sunularak, toplumdaki ikincil konumlarının pekiştirilmeye devam etmesi durumu, kitle iletişim araçlarındaki erkek egemen yapıyla ilintilendirilerek tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kitle iletişim araçları, reklam.

ABSTRACT

While the mass media reflect social values and changes, it also reinforces gender roles. Among the mass media, television is the most effective one. Televised advertisements, which base upon repetition, occupy a very important position concerning the transfer, reinforcement and reproduction of gender roles. This study aims at illuminating the fact that, although the rapid social changes in modern societies lead to the transformation of the traditional roles of femininity and masculinity, the changes occurring are reflected only to a limited number of advertisements and the general trend does not changed completely. The study further aims to discuss the continuation of the reinforcement of women’s secondary position through the traditional approach to the presentation of women in advertisements in relation with the male-dominated structure in the mass media. The discussion shall be undertaken in the light of academic studies in the field of communication and advertisements broadcast in Turkish television channels.

Keywords: gender, gender roles, mass media, advertisement

 

 

 

 

 

 

İlgili Doküman
(Ozg-Cinsiyet.pdf, 262 KB)
ARŞİV | KÜNYE | KOŞULLAR | HABERLER | ARAMA | İLETİŞİM | ANA SAYFA
©2006-2020 ETHOS
www.ethosfelsefe.com